Opintojen rakenne

​​​​​​​​​

Opintojen rakenne

Liikenneopettajaksi opiskelu on päätoimista ja monimuotoista aikuisten ammatillista lisäkoulutusta.

Tutkinnon rakenne ja toteutustapa

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto toteutetaan

  • itseopiskeluna
  • autokouluissa/oppilaitoksissa tapahtuvana työssäoppimisena 
  • työharjoitteluna
  • verkko-opetuksena
  • lähiopetuksena

Koulutus henkilökohtaistetaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissunnitelma (HOKS). Tutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin 26-28 kuukautta. Lähiopetusjaksoja on kahden lukuvuoden aikana yhteensä n. 15 viikkoa. Lähiopetuksen kokonaismäärään vaikuttavat valitut tutkinnon osat ja opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon muodostuminen ja osaamisvaatimukset on kuvattu tutkinnon perusteissa.

Pakolliset osat

3.1 Autokoulutoimintojen hoitaminen
3.2 Liikenneopettajana toim​iminen

Valinnaisia tutkinnon osia

3.3 Moottoripyöräopettajana toimiminen
3.4 Kuorma- tai linja-auton kuljettajien opetuksen toteuttaminen 
3.5 Ajokokeen vastaanottajana toimiminen 
3.6 Ammatillisen kuljettajakoulutuksen opetustehtävät 
3.7 Kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimiminen 
3.8 Opetustoiminnan johtaminen ja yrittäjyys
3.9 Ympäristöystävällisen ja taloudellisen liikkumisen asiantuntijana toimiminen
3.10 Nuorten liikennekasvat​uksen ja AM120:n opettajana toimiminen

 

Tutkinnon sisältöalueet

Pakolliset osiot sisältävät liikenneopettajan työstä osa-alueet, jotka liittyvät henkilöauto-opettamiseen eli autokoulussa toimivan opettajan perustyöhön. Valinnaiset osiot syventyvät erilaisiin liikenneopettajan työtehtäviin siten, että esimerkiksi jatkossa moottoripyöräopettajana saa toimia ko. valinnaisen tutkinnonosan suoritettuaan.

Koulutuksen järjestäjä päättää valinnaisten tutkinnonosien toteutuksesta sekä aikatauluista myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Liikenneopettajakoulutuksen opetusharjoittelu

Liikenneopettajan ammatti on luvanvarainen ammatti. Ajo- ja luokkaopetusharjoittelu, kun kyseessä on kuljettajantutkintoon tähtäävä opetus,  edellyttävät opetusharjoittelulupaa, jonka Liikenneopetuskeskus myöntää ensimmäisen pakollisen tutkinnonosan suorittamisen jälkeen (n. 6 kuukautta opintojen alkamisesta).

Pakollisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen liikenneopettajalupaa voi hakea Trafilta. Luvan myöntämisen ehdoista on säädetty erikseen. Koska samat luvan myöntämistä koskevat ehdot ovat opetusharjoitteluluvan myöntämisen ehtona, pyydetään ennen opetusharjoittelun alkamista opiskelijan kotipaikkakunnan poliisiviranomaiselta lausunto opiskelijan soveltuvuudesta liikenneopettajaksi.

Merkittävä osa tutkinnonperusteessa kirjatusta osaamisesta hankitaan harjoittelemalla. Poliisiviranomaisen antama kielteinen lausunto voi johtaa valmistavan koulutuksen ja edelleen tutkinnon suorittamisen keskeytymiseen.