Opintojen rakenne

​​​​​​​​​

Opintojen rakenne

Liikenneopettajaksi opiskelu on päätoimista ja monimuotoista aikuisten ammatillista lisäkoulutusta.

Tutkinnon rakenne ja toteutustapa

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto toteutetaan

  • lähiopetuksena
  • verkko-opetuksena
  • itseopiskeluna
  • autokouluissa/oppilaitoksissa tapahtuvana työssäoppimisena sekä
  • työharjoitteluna.

Valmistava koulutus henkilökohtaistetaan. Syksyllä 2014 otetaiin käyttöön uusien tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma ja se on laajuudeltaan keskimäärin 83 opintoviikkoa siten, että opinnot kestävät keskimäärin hieman yli kaksi vuotta. Lähiopetusta on kahden lukuvuoden aikana n. 20 viikkoa riippuen valituista tutkinnon osista ja tutkinnon suorittajan aiemmasta osaamisesta.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon muodostuminen ja osaamisvaatimukset on kuvattu tutkinnon perusteissa (vuoden 2010 tutkinnon perusteet).

Pakolliset osat

3.1 Autokoulutoimintojen hoitaminen
3.2 Liikenneopettajana toim​iminen

Valinnaisia tutkinnon osia

3.3 Moottoripyöräopettajana toimiminen
3.4 Kuorma- tai linja-auton kuljettajien opetuksen toteuttaminen 
3.5 Ajokokeen vastaanottajana toimiminen 
3.6 Ammatillisen kuljettajakoulutuksen opetustehtävät 
3.7 Kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimiminen 
3.8 Opetustoiminnan johtaminen ja yrittäjyys
3.9 Ympäristöystävällisen ja taloudellisen liikkumisen asiantuntijana toimiminen
3.10 Nuorten liikennekasvat​uksen ja AM120:n opettajana toimiminen

 

Tutkinnon sisältöalueet

Pakolliset osiot sisältävät liikenneopettajan työstä osa-alueet, jotka liittyvät henkilöauto- ja mopo-opettamiseen eli autokoulussa toimivan opettajan perustyöt. Valinnaiset osiot syventyvät erilaisiin liikenneopettajan työtehtäviin siten, että esimerkiksi jatkossa moottoripyöräopettajana saa toimia ko. valinnaisen suoritettuaan.

Koulutuksen järjestäjä päättää valinnaisten tutkinnonosien toteutuksesta sekä aikatauluista myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Liikenneopettajakoulutuksen opetusharjoittelu

Liikenneopettajan ammatti on luvanvarainen ammatti. Ajo- ja luokkaopetusharjoittelu, kun kyseessä on kuljettajantutkintoon tähtäävä opetus,  edellyttävät opetusharjoittelulupaa, jonka Liikenneopetuskeskus myöntää ensimmäisen pakollisen tutkinnonosan suorittamisen jälkeen (n. 6 kuukautta opintojen alkamisesta).

Koko tutkinnon suorittamisen jälkeen liikenneopettajalupaa voi hakea poliisiviranomaiselta. Luvan myöntämisen ehdoista on säädetty erikseen. Koska samat luvan myöntämistä koskevat ehdot ovat opetusharjoitteluluvan myöntämisen ehtona, pyydetään poliisiviranomaiselta lausunto jokaisen tutkinnonsuorittajan soveltuvuudesta liikenneopettajaksi.

Merkittävä osa tutkinnonperusteessa kirjatusta osaamisesta hankitaan harjoittelemalla. Poliisiviranomaisen antama kielteinen lausunto voi johtaa valmistavan koulutuksen ja edelleen tutkinnon suorittamisen keskeytymiseen.