Yhdessä oppien
Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Opiskelu HAMIssa > Työssäoppiminen > Työssäoppiminen työnantajalle

​​

Työssäoppiminen työnantajalle

​​Työssäoppimisen tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja edistää opiskelijan työllistymistä.

Käytännön ympäristössä työskentely lisää ammatin vetovoimaisuutta. Tämä puolestaan helpottaa elinkeinoelämän työvoiman hankintaa ja sen myöhempää perehdyttämistä.

Työssäoppiminen on osa ammatillisen koulutuksen opintoja. Työssäoppimisen avulla opiskellaan tai syvennetään ammatillisen tutkinnon tavoitteita. Työssäoppimisen osuus on nuorten koulutuksessa vähintään 20 opintoviikkoa, ja aikuiskoulutuksessa pituus määritellään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Työssäoppiminen suunnitellaan opiskelijan aikaisemman kokemuksen, koulutuksen, suuntautuneisuuden pohjalta. Se kirjataan opiskelusuunnitelmaan ja varmistetaan koulun ja työpaikan välisellä koulutus- sekä työssäoppimissopimuksella, jonka myös opiskelija allekirjoittaa. Työssäoppimissopimuksessa määritellään mm. tavoitteet ja tehtävät, työ- ja työaikajärjestelyt sekä työturvallisuusnäkökohdat. Työssäoppiminen on yleensä palkatonta.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan, huolehtii työturvallisuudesta sekä antaa oppilaitokselle riittävät tiedot työhön ja työympäristöön liittyvistä oloista ja työvälineistä. Työpaikkojen ammattilaiset ovat työpaikkaohjaajina avainasemassa, sillä he välittävät ammatillista osaamista ja ammattiylpeyttä tuleville työntekijöille.

Oppimisesta

Työpaikkaohjaajan on hyvä tietää taustaa oppimisesta

  • Oppiminen on aina oppijan oman aktiivisen toiminnan tausta.
  • Aiemmin opittu ohjaa uuden oppimista. Väärin omaksutut ajattelu- tai työtavat hidastavat tai estävät uuden oppimista. Oikein opitut tavat edistävät oppimista.
  • Oppiminen on sosiaalinen tapahtuma. Monia käsitteitä ja uusia asioita ymmärrämme vasta, kun keskustelemme niistä muiden kanssa.
  • Pelkkä kokemus ja tekeminen eivät riitä. Tarvitaan myös ajattelua ja arviointia siitä, mitä tehtiin ja miten sen voisi tehdä vielä paremmin.
  • Oppiminen on tavoitesuuntautunutta. Oppimista helpottaa, jos opiskelija pääsee itse asettamaan tavoitteita ja tavoitteet on kirjattu selkeästi.
  • Oppiminen on itseohjautuvaa. Oppiminen on tavoitteellisempaa, kun opiskelija tiedostaa oman tapansa oppia ja työskennellä sekä oppii arvioimaan omaa osaamistaan.

Opiskelijan on annettava tehdä töitä yhtä itsenäisesti kuin niitä todellisuudessakin tehdään. Alkuvaiheessa on kuitenkin otettava huomioon erilaiset oppijat ja heidän ohjaustarpeensa. Tavoitteet eivät voi kaikilla olla samanlaiset. Töiden edetessä tarkistetaan tavoitteita ja tehdään väliarviointia siitä, mihin on päästy. Tavoitteita täsmennetään oppijan edistymisen mukaan.

Ohjaus

Opiskelijan valmennus työssäoppimisjaksolle tapahtuu oppilaitoksessa ohjaavan opettajan ohjauksella. Työpaikkaohjaaja voi kutsua opiskelijan tutustumiskäynnille yritykseen jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Opiskelijalle voi antaa ennakkoon tutustuttavaksi yrityksen esitteitä, perehdyttämisoppaan tai muuta materiaalia. Myös yrityksen www-sivuilla oleva aineisto kannattaa hyödyntää perehdyttämisessä.

Työssäoppimispaikan hankinta tulee nähdä opiskelijan kannalta työnhaun harjoittelutilanteena. Opiskelija oppii esittelemään itsensä ja asiansa sekä kertomaan jotakin ammatillisesta osaamisestaan. Työelämän pelisääntöjen opiskelu käytännön tilanteessa on parasta harjoitusta tulevia työelämän vuorovaikutustilanteita varten. Yrityksen toiminnan kannalta keskeiset työelämän pelisäännöt on hyvä kertoa heti ensimmäisessä kohtaamisessa opiskelijan kanssa.

Ohjaus suuntaa opiskelijan huomiota oppimiseen ja oman kehittymisen kannalta keskeisiin asioihin. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittymistään.

Ohjauksessa kannattaa kiinnittää huomiota myös seuraaviin asioihin:
  • rutiinitehtävät työpaikalla - työtehtävien merkityksen perusteleminen yrityksen toiminnan kannalta
  • taitojen harjoittelutilanteet - palaute opiskelijan taitojen kehittymisestä
  • asiakaspalvelutilanteet - erilaisten asiakkaiden kohtaaminen