​​​Alkutuotannon yhteydessä voidaan myydä jonkin verran raakamaitoa. Alkutuotannoksi katsotaan raakamaidon vähäinen (enintään 2500 kg vuodessa) myynti maatilalta suoraan kuluttajalle, myös tuoretta tai jäädytettyä ternimaitoa saa tilalta myydä enintään 2500 kg/v. Paikalliseen vähittäismyymälään saa lisäksi vuosittain myydä enintään 2500 kg jäädytettyä ternimaitoa. Raakamaitoa ei saa muutoin käsitellä kuin jäähdyttää ja annostella kuluttajan astiaan. Ternimaitoa saa kuitenkin myös pakata ja jäädyttää. Asiakkaan tulee päästä mahdolliseen myyntitilaan kulkematta eläintenpitotilojen tai maidonkäsittelytilojen kautta. Maitohuonetta ei saa käyttää myyntitilana. ​


Omavalvontakuvaus

Maidontuottajan on laadittava kirjallinen kuvaus maidontuotantotilalla käytettävistä keskeisistä menettelyistä, joilla hän varmistaa että myyty raakamaito on turvallista ja toiminta täyttää hygieniavaatimukset. Omavalvonnassa riittää kertaalleen tehty kuvaus, ei tarvita päiväkirjamaista kirjanpitoa esim. pesuista.

Omavalvontakuvauksessa huomioidaan ne asiat, joita käydään läpi maidontuotantotilan hygieniatarkastuksessa.  Eviran malliasiakirja hygieniatarkastuksen tekemiseen löytyy linkistä: http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/alkutuotanto/malliasiakirja_10127_1_suomi_ohje.pdf

Toimijalla voi olla käytössään toimialansa tuottama Eviran arvioima hyvän käytännön ohje (http://www.maitohygienialiitto.fi/suomalainen-maito/saeaedoekset-ja-oppaat ), joka voi korvata joko kokonaan tai osittain omavalvonnan kuvauksen. Kuvauksen laadinnassa toimija voi käyttää hyväksi esimerkiksi osuuskuntien tai meijereiden tuottajille laatimia laatukäsikirjoja. Omavalvonnan kuvaus tulee esittää viranomaiselle maidontuotantotilan hygieniatarkastuksella.

Omavalvontakuvauksen sisältö:

 • Laitteiden ja säiliöiden puhtaanapito

 • Eläinten puhtaus ja terveys (Salmonella ja EHEC-näytteet)

 • Veden laatu

 • Henkilöstön terveydentila

 • Tuhoeläinten torjunta

 • Jätteiden ja vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely

 • Zoonoosien torjunta

 • Rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden asianmukainen käyttö (rehukirjanpito ja lääkityskirjanpito)

 • Raakamaidon laatu

  • Pesäkemäärän ja somaattisten solujen määrän tutkimukset. Jos tila luovuttaa säännöllisesti osan maidosta maidon keräilystä vastaavalle osuuskunnalle tai meijerille, tekee osuuskunta tai meijeri maidosta laatututkimukset sekä mikrobilääkejäämät lainsäädännön vaatimalla tiheydellä. Tutkittavan maidon on edustettava kuluttajalle myytävää raakamaitoa.

 • Analyysitulosten huomioiminen

 • Raakamaidon myynti ja siihen liittyvät toiminnot: maidon annostelu ja annostelulaitteiden ja –välineiden puhtaanapito, maidon säilytysaikojen ja lämpötilojen dokumentointi sekä kuluttajalle annettavasta informaatiosta huolehtiminen

 • Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma: selostus raakamaidon laatututkimusten ja mikrobilääkejäämä- tutkimusten järjestämisestä sekä lantatutkimukset, tarvittaessa vesinäytteet

Ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin hyvät toimintatavat on tekeillä Maitohygienialiitossa http://www.maitohygienialiitto.fi/suomalainen-maito/saeaedoekset-ja-oppaat Kyseisessä ohjeessa opastetaan myös omavalvontakuvauksen tekemisessä.​

Korjaavat toimet

Jos jokin osuuskunnan tai meijerin tutkima taikka tuottajan itse tutkituttama maitonäyte ei täytä soluluvun tai pesäkemäärän taikka mikrobilääkejäämien osalta lainsäädännön vaatimuksia, syy selvitetään ja tilalla suoritetaan korjaavia toimenpiteitä. Maidon myynti on keskeytettävä selvitysten ajaksi.

* Raakamaidon korkea pesäkemäärä kertoo yleensä jäähdytyksen epäonnistumisesta. Syynä voi olla myös lypsylaitteiston tai tilasäiliön huono pesutulos. Tällöin on tarkistettava, että maito jäähtyy lypsyn jälkeen riittävän nopeasti sekä varmistuttava lypsyvälineiden ja -laitteistojen riittävästä pesusta ja pesuvesien poistumisesta.

Korkea soluluku kertoo lehmien utareterveydestä. Tällöin eläimet, joiden maidon soluluku on jatkuvasti liian korkea, on tunnistettava ja hoidettava tai poistettava. Soluluku ja pesäkemäärä tulee tutkia uudelleen heti korjaavien toimien jälkeen ja varmistaa, että tulokset ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

*Mikrobilääkejäämien löytyminen maidosta on peruste raakamaidon myynnin keskeyttämiselle. Tuottajan on selvitettävä syy positiiviseen tulokseen ja toteutettava korjaavia toimia, esimerkiksi parannettava lääkittyjen eläinten merkintätapaa.

Raakamaidon myyntiä saa jatkaa näiden toimien jälkeen.​​