​​​​​​​​Henkilöstön terveys ja koulutus​​

Osaava ja terve henkilöstö on edellytys laadukkaiden ja turvallisten maitojalosteiden tekemiselle.


HACCP eli vaara analyysi ja hallintakeinot

Uhka / Vaara

Hallintakeinot

Hallinta ja valvonta

Korjaavat toimenpiteet

Työntekijä levittää yleisvarallista tartuntatautia (salmonella).

Työntekijän terveystarkastus työsuhteen alussa.

Salmonellatodistus työsuhteen alussa ja yli 4 päivää kestäneiden, pohjoismaiden ulkopuolelle tehtyjen matkojen jälkeen.

Salmonellatodistus ripulitaudin ja ruokamyrkytysepäilyjen jälkeen.

Jos työntekijällä tai hänen perheenjäsenellään todetaan salmonella tai EHEC (STEC), niin hän ei tule töihin ennen kun ulostenäyte on vapaa k.o. patogeenista.

Terveystodistukset

Salmonellatodistukset

 

 

 

Todistus terveydentilasta

Työntekijä ei ole tekemisissä pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa ennen kuin todistus on toimitettu.  Epäilyksen alainen työntekijä käyttää työpaikalla eri wc:tä kunnes tilanne on ohi.

Työntekijä levittää muuta tautia.

Ripulista, oksentelusta, hengitystietulehduksista, käsien ihottumasta tai haavoista, kuumeesta tai vilustumisoireista kärsivä ei käsittele pakkaamattomia tuotteita. Jos kuitenkin töitä on tehtävä, huolehditaan käsihygieniasta erityisen hyvin, käytetään suojakäsineitä sekä hengityssuojainta.

Silmämääräinen valvonta

Töiden järjestely

Henkilökohtaisen hygienian tehostaminen ja suojainten käyttö.

Työntekijä siirtää haittamikrobeja tuotteeseen itsestään, ympäristöstä tai raakamaidosta

Työntekijöillä on hygieniapassit.

Työntekijä opastetaan pukeutumaan työn vaatimalla tavalla. Käsien peseminen neuvotaan.

Ohjeistetaan liikkuminen elintarvikehuoneistossa sekä toiminta puhtaissa ja likaisissa tiloissa ja työvaiheissa.

Hygieniapassi

 

Silmämääräinen valvonta

 

Epähygieeniseen olemukseen ja työtapoihin puututaan.

Toiminta prosessin kriittisessä pisteessä ei ole hallinnassa

Työntekijä perehdytetään tuotteen valmistuksen vaiheisiin ja niiden merkitykseen. Kriittisen pisteen (jos prosessissa sellainen on) valvontaan ja siinä tehtäviin omavalvontatoimenpiteisiin kiinnitetään eritystä huomiota.

Silmämääräinen valvonta

Opastusta tehostetaan.

Työntekijä aiheuttaa tuotteeseen fysikaalisen tai kemiallisen vaaran

Työntekijä opastetaan noudattamaan yrityksen vierasesineiden hallintaohjelmaa sekä huomioimaan työtehtäviinsä liittyvät tuotteen kemialliseen turvallisuuteen vaikuttavat asiat.

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään allergeeneja, niiden käsittely ja pakkausmerkintöjen seuraaminen ohjeistetaan tarkkaan.

Silmämääräinen valvonta

Perehdytyskaavake

Riskin aiheuttaviin työtapoihin ja tilanteisiin puututaan välittömästi.

 

Työntekijä aiheuttaa työtapaturman itselleen tai muille

Työntekijälle kerrotaan työhön liittyvistä vaaratekijöistä ja niiden välttämisestä:

Pesukemikaalien ja –laitteiden oikean käytön opastus.

Henkilökohtaisten suojainten käyttö.

Sähköturvallisuus.

Koneiden ja laitteiden toiminta ja niihin liittyvät riskit – suojajärjestelmien ehdoton ohituskielto.

Liikkuminen tiloissa ja tontilla.

Siisteyden ja hyvän järjestyksen noudattaminen.

Ergonomiset työtavat.

Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan läheltä-piti-tilanteet.

Silmämääräinen valvonta

 

Perehdytyskaavake

 

Kemikaalien käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet.

 

Tilojen ja laitteiden kuntotarkastuksen raportit.

 

Koneiden ja laitteiden kunnossapito-ohjelma.

 

 

Riskin aiheuttaviin työtapoihin ja tilanteisiin puututaan välittömästi.

Rikkinäiset tilat ja laitteet korjataan.

Ensiapuvälineiden ja silmänhuuhtelupullojen tilanne tarkastetaan.

 

Läheltä-piti-ilmoituksiin reagoidaan.

​​Henkilöstön-terveys-ja-koulutus_HACCP.pdf

Henkilöstön terveys​

Tartuntatautilaki velvoittaa sekä työntekijää että työnantajaa huolehtimaan siitä, etteivät yleisvaaralliset tartuntataudit leviä elintarvikkeiden välityksellä. Elintarviketyöntekijöiden on työsuhteen alkaessa hankittava selvitys terveydentilastaan (työhöntulotarkastus) lääkäriltä tai lääkärin valvonnassa työskentelevältä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Selvityksen perustana ovat lääkärin tai terveydenhoitajan tekemä haastattelu sekä siihen liittyvä terveyskasvatus ja opastus. Tarvittaessa tehdään ulosteen salmonellatutkimus ja kliininen tutkimus. 

Tuotevastuulain perusteella yrittäjä voi joutua vastuuseen, jos hänen tuotteensa sairastuttavat asiakkaita ja näyttö tästä on riittävä.

Työnantajalla on tartuntatautilain perusteella velvollisuus vaatia elintarviketyötä tekevältä salmonellatodistus paitsi työhön tultaessa myös pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneiden, yli 4 päivää kestäneiden matkojen jälkeen.  Myös ripulitapauksissa salmonella on syytä testata.  Mikäli elintarviketyöntekijä tai hänen lapsensa sairastuvat salmonelloosiin tai saavat EHEC-tartunnan, saa työntekijä tai työnantaja hakea korvausta Kelalta sairauslomasta. Ruokamyrkytysepäilyn selvitystyössä käytetty työaika sekä tutkittavat näytteet ovat kunnan kustannettavia.

Yskä, nuha, oksennustauti, ihottuma tai haavat käsissä sekä kuume ovat tilanteita, joissa ei saa tehdä elintarviketyötä.​

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön koulutuksessa ja opastuksessa eräs päätavoite on hygieenisten työtapojen omaksumisessa. Haitallisia mikrobeja voi päätyä elintarvikkeeseen myös oireettomista työntekijöistä. Samoin työntekijä voi toiminnallaan siirtää haittamikrobeja ympäristöstä ja raakamaidosta tuotteeseen. Tuotteen hygieenisen ja aistittavan laadun kannalta on tärkeää, että elintarviketyöntekijä osaa työskennellä niin, ettei tuote kontaminoidu hänen välityksellään. Oikeiden työtapojen ja puhtaiden työvälineiden lisäksi henkilökohtaisen hygienian noudattaminen ja asianmukainen työvaatetus ovat tässä avaintekijöitä.

Valmistettavan tuotteen prosessissa on yleensä vaihe tai vaiheita, joissa tehdään jotain hygieenisen laadun kannalta oleellista. Tuotteen valmistajan on ymmärrettävä näiden työvaiheiden merkitys ja osattava toimia oikein. Lisäksi hänen on osattava tehdä omavalvontatoimenpiteet, mitä tällaisin prosessivaiheisiin yleensä liittyy.

Meijerityöskentelyyn kuuluu paljon pesemistä. Laitteiden, välineiden ja tuotantotilojen puhdistamisen ja puhtauden tarkkailun osaaminen onkin tärkeää, jotta tuotteet ovat laadukkaita ja turvallisia. Pesemisen hyöty menetetään, jos se tehdään väärillä aineilla tai menetelmillä tai jos ei osata arvioida onko työn jälki kyllin hyvä. Myös yleisen siisteyden ja hyvän järjestyksen noudattaminen ovat asioita, joihin uutta työntekijää tulee perehdyttää.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan elintarviketyöntekijöiden, joiden tehtäviin sisältyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä, tulee osoittaa elintarvikehygieeninen osaaminen Eviran mallin mukaisella osaamistodistuksella ("Hygieniapassi"). Tällaista työtä on esimerkiksi pakkaamattomien maitopohjaisten elintarvikkeiden käsittely elintarvikehuoneistossa. Lisätietoa löytyy Eviran sivuilta http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/

Kopiot alkuperäisistä hygieniapasseista tai nimilista hygieniapassin esittäneistä ovat omavalvontadokumentteja.

Hygieniapassiin vaadittava osaaminen on yleisluontoista, lisäksi tarvitaan yritys- ja prosessikohtaista opastusta. Yrityksessä on syytä laatia suunnitelma perehdyttämisestä vaikkapa kaavakkeen muotoon (viranomainen ei tätä vaadi). Kun asia on opastettu kuittaavat opastaja ja opastettava asian nimikirjoituksillaan. Kaavake toimii myös omavalvontadokumenttina.

Esimerkki perehdytyskaavakkeesta

Kirjaukset opastetuista asioista merkitään taulukkoon ja vahvistetaan allekirjoituksin. Annettua perehdytystä voidaan tarvittaessa täydentää - kaikkea tarvittavaa ei voi opastaa yhdellä kertaa. Kaavake toimii paitsi perehdytyksen muistilappuna, myös omavalvonnan tukena.​

​​Perehdytyskaavake.pdf

​​