​​​​​​​​​​​​Elint​arvikkeiden jäljitettävyys​

Elintarvikelain (23/2006) 17 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on sisällytettävä omavalvontasuunnitelmaansa jäljitettävyys, jonka avulla voidaan lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa toisin sanoen varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta mutta myös ongelmien ilmetessä rajoittaa tarpeettoman laajat häiriöt.​

Elintarvikeasetuksen (EY 178/2002) artiklassa 18 todetaan jäljitettävyydestä mm. seuraavaa: Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa raaka-ainetoimittajansa ja pystyttävä antamaan tarvittaessa nämä tiedot myös viranomaisille.  Samoin on voitava tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu.  Markkinoille saatetuissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot.


Käsin valmistettujen maitotuotteiden jäljitettävyys: HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa

​Työvaihe

Uhka/Vaara

Kansallinen hyvä toimintatapa 

Valvonta ja dokumentointi

Korjaavat toimenpiteet

Raaka-ainetta otettu vastaan tuntemattomalta toimittajalta

Reaktiot/yliherkkyysoireet antibioottiherkillä kuluttajilla

Hapanmaitovalmisteiden ja juustojen prosessit epäonnistuvat kokonaan tai osittain

Raaka-ainetta ei käytetä ennen tutkimista

 

Kirjataan tiedot saapuvien raaka-aineiden tiedostoon: toimittaja, määrä ja aika

Toimittajajäljitettävyyskirjanpito ajan tasalla toimituseräkohtaisesti

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

 

Tutkitaan raaka-aine ennen käyttöä

 

Pitkän tähtäimen toimenpiteet:

 

Parannetaan toimittajajäjitettävyyttä vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi

 

Vuotavia vakuumipakkauksia mennyt jakeluun osaksi tuntemattomiin kauppoihin

Tuotteet eivät kestä luvattua myyntiaikaa à​ tuotteen aistittava laatu heikkenee odotettua nopeammin à tuote voi saastua haitallisella mikro-organismilla ja aiheuttaa kuluttajan sairastumisen

Varmistetaan tuotteiden pakkauslaatu ja valmiit tuotteet ja tuote-erät kirjataan kirjanpitoon

 

Tehdään lähtevien tavaroiden osalta lähetys- ja toimituslista

Asiakasjäljitettävyyskirjanpito ajan tasalla toimituseräkohtaisesti

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

 

Suorita takaisinveto

 

Ilmoita kunnan viranomaiselle ja Eviraan

 

Informoi kuluttajaa

 

Pitkän ajan korjaavat toimenpiteet:

 

Paranna laadunvarmistusta ja laitteiden toimintavarmuutta ja –luotettavuutta

 

Vaihda pakkausmateriaalitoimittajaa tarpeen tullen

Elintarvikkeiden-jäljitettävyys_HACCP.pdf

Miksi elintarvike pitää olla jäljitettävissä

Elintarvikkeet tullee olla jäljitettävissä:

 • kriisitilanteiden hallitsemiseksi, kohdennettujen takaisinvetojen mahdollistamiseksi ja

 • täsmällisen informaation jakamiseksi kuluttajille ja valvontaviranomaisille

 • kuluttajien turvaksi, terveydelle vaaralliset tuotteet poistetaan nopeasti markkinoilta

 • toimijoiden turvaksi, virheellinen tuotantoerä voidaan tunnistaa, jäljittää ja korjata nopeasti

 • valvontaviranomaisten tiedonsaantia varten

 • tarpeettoman suurten markkinahäiriöiden ehkäisemiseksi

Toimivasta jäljitettävyydestä hyötyvät kaikki: kuluttajat, elintarvike- ja rehualan toimijat (koko elintarvikeketju pellolta pöytään) sekä viranomaiset.

Toimiva jäljitettävyys lisää elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta: sen avulla voidaan rajoittaa elintarviketurvallisuutta uhkaavia ongelmia ja varmistaa kuluttajien tiedonsaanti. Jäljitettävyyden avulla pyritään estämään hylättyjen elintarvike- ja rehuerien pääsy ihmisten tai eläinten ravinnoksi.

Joskus tuotteissa havaitaan viranomaisten tai toimijoiden toimesta virheitä, jolloin virheelliset tuotteet vedetään pois markkinoilta.​ Tällaisissa tapauksissa jäljitettävyys on väline, joka mahdollistaa sen, että toimija tietää mistä ja koska elintarvikkeet ovat tulleet ja minne ja koska niitä on toimitettu. Jäljitettävyyden avulla elintarvikkeen valmistaja pystyy riittävällä tarkkuudella (toimija itse määrittelee "riittävän tarkkuuden") yhdistämään toisiinsa saapuneet valmistusaine-erät ja  lähteneet tuote-erät ja kykenee tarvittaessa mm. kohdentamaan takaisinvedot.

Jäljitettävyys elintarvikeketjussa

Elintarvikealan toimijan on sisällytettävä omavalvontasuunnitelmaansa jäljitettävyys, jonka tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta, mutta rajoittaa myös ongelmien ilmetessä tarpeettoman laajat häiriöt.

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan, että elintarvikealan toimija pystyy osoittamaan

 • mistä raaka-aine- tai muu tuote-erä on tullut

 • mihin lähetetty erä on toimitettu

Lisäksi toimijan tulee tietää elintarvikkeiden

 • hankinta- ja

 • luovutusajankohdat

Elintarvikealan toimijat ovat lainsäädännön mukaan vastuussa jäljitettävyydestä.

HUOM! Maidonjalostajaa ei koske vaatimus sisäisestä jäljitettävyydestä, jolla tarkoitetaan sitä, että toimija pystyy yhdistämään, mitä tulleita eriä mikin lähtevä erä sisältää. Sisäisen jäljitettävyysjärjestelmän avulla on kuitenkin helpompi järjestää kohdennetumpia ja täsmällisempiä tuotteiden markkinoilta poistamisia, mikäli syystä tai toisesta tähän päädytään. Toimiva sisäinen jäljitettävyysjärjestelmä säästää aikaa ja sen avulla vältytään laajemmilta häiriöiltä, mikä puolestaan säästää kustannuksia. Tämä taas auttaa ylläpitämään kuluttajan luottamusta. Jäljitettävyysjärjestelmät tarjoavat myös tietoa elintarvikeyritysten sisällä ja auttavat prosessin valvonnassa ja varastonhallinnassa. Päätös sisäisen jäljitettävyysjärjestelmän käyttöönotosta ja yksityiskohtaisuuden tasosta on kunkin elintarvikealan toimijan omassa päätäntävallassa.

Tunnistusmerkki

Tunnistusmerkki osoittaa, että eläinperäinen elintarvike on valmistettu tai käsitelty viranomaisen hyväksymässä ja valvomassa laitoksessa. Tunnistusmerkki on merkittävä tuotteen

 • kääreeseen

 • pakkaukseen tai

 • etikettiin

Lähetettäessä eläimistä saatavia elintarvikkeita laitoksesta, asiakirjasta tulee ilmetä lähettävän laitoksen tunnistusmerkki tai tunnistusmerkin tiedot sekä sama tunnistusmerkki tai tunnistusmerkin tiedot kuin tuotteesta.

Tunnistusmerkin malli on määrätty lainsäädännössä, joka on Euroopan unionin alueella toimivassa laitoksessa muodoltaan ovaali. Tunnistusmerkin on oltava luettava, pysyvä ja selvästi esillä valvontaviranomaisia varten, ja siinä on oltava valmistusmaan nimi ja sen laitoksen hyväksymisnumero, jossa mainitut toimet toteutetaan. Laitoksen hyväksymisnumero kertoo, missä laitoksessa elintarvike on valmistettu. Evira ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä liha-, kala-, maito- ja muna-alan laitoksista sekä varastolaitoksista.

Tuotteiden muista merkintävaatimuksista saa lisätietoja kohdasta pakkausmerkinnät (1.13.4 Pakkausmerkinnät). ​

Jäljitettävyysjärjestelmä

Säädökset eivät anna tarkkoja tietoja jäljitettävyysjärjestelmän rakenteesta. Järjestelmät voivat vaihdella ruutuvihkosta tietojärjestelmiin, mutta kuvaus järjestelmästä tulee sisällyttää omavalvontaan ja kerätyt tiedot tulee säilyttää. Jäljitettävyystiedot annetaan pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle.

​Tietojen luovutus viranomaiselle?

Tietojen säilyttämisaika?

EU:n ohjeen mukaan asiakirjoja on säilytettävä seuraavasti:

 • Myyntiaika + 6 kk
  helposti pilaantuvat, suoraan lopullisille kuluttajille myytävät/tarkoitetut elintarvikkeet, joiden myyntiaika viimeiseen käyttöpäivään asti on alle 3 kk (esim. hapanmaitovalmisteet ja tuorejuustot)

 • Kuusi (6) kuukautta valmistuksesta ja/tai tuotteiden toimittamisesta tuotteet, joilla ei ole myyntiaikaa (esim. palvelutiskin kestojuustot)​
 • Verottajaa varten tarvittavien asiakirjojen säilytysaika on viisi vuotta.