​​​​​​​​​​​​​​Toiminta poikkeust​ilanteissa

Elintarvike joudutaan vetämään pois markkinoilta, mikäli sen epäillään aiheuttavan vaaraa tai haittaa kuluttajalle. Yleisimpiä syitä ovat:

 • pakkausmerkinnän puutteet esim. allergeenitiedon puuttuminen tai väärä viimenen käyttöpäiväleima
 • tuotteessa havaittu mikrobiologinen ongelma esim .pakkausten pullistuminen, haju- tai makuvirheet, home/hiiva tuotteessa
 • vierasesine-epäily esim. lasia tai metallia tuotteessa
 • ongelma pakkaamisessa / pakkausmateriaalissa esim. vuotavat pakkaukset

Elintarvikealan toimijan pitää miettiä ja suunnitella toimintatavat myös erilaisten muiden poikkeustilanteiden varalle, kuten esimerkiksi:

 • tartuntatautitapaukset
 • ruokamyrkytystapaukset
 • sähkökatkos (ja siitä johtuvat ongelmat pastöroinnissa, jäähdyttämisessä ja kylmäketjussa)
 • vesikatkos (veden loppuminen tai saastuminen)

Elintarvikealan toimijan on syytä hankkia ja ylläpitää kunnan- tai alueellisten elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot ajan tasalla.


Takaisinveto​​​

Takaisinveto on osa tavarantoimittajan, hankinta- ja logistiikkayritysten sekä myymälöiden oma­valvontaa. Jokaisen toimijan omavalvontasuunnitelmissa tulee olla toimintamalli takaisinvetojen hoitamisesta. Tämä yleisohje toimii toimintamallin runkona ja on linkkinä Päivittäistavarakauppa ry:n laatimassa myymälöiden omavalvontaohjeistuksessa.

Kaikkia elintarvikealan toimijoita takaisinvetotilanteessa koskevat säännökset ovat Euroopan par­lamentin ja neuvoston asetuksen (ns. yleinen elintarvikeasetus) EY N:o 178/2002 artiklassa 19. EU-komissio on antanut tuotteen poistamisesta markkinoilta ohjeet.

Yleinen elintarvikeasetus EY N:o 178/2002 artikla 19 kohta 1 edellyttää, että toimijat poistavat markkinoil­ta elintarvikkeet, jotka eivät ole elintarvikkeen turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisia.​

Myös kansallisen elintarvikelain kolmannen luvun 16 §:ssä viitataan edellä mainittuun artiklaan. Jos toimija ei täytä velvoitettaan vetää tuotettaan markkinoilta takaisin elintarvikeasetuksen 19 artiklan hengessä, voi valvontaviranomainen ryhtyä paikkotoimiin kansallisen elintarvikelain (23/2006) seitsemännen luvun perusteella. Vastaavasti EU:n yleisessä elintarvikeasetuksessa (artikla 18) ja kansallisessa elintarvikelaissa (17 §) edellytetään, että toimijoilla on oltava käytössään sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset jäljitettävyysketjussa yhden askeleen eteenpäin ja yhden taaksepäin.​

​Toiminta poikkeustilanteessa: HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa

Työvaihe

Uhka/Vaara

Kansallinen hyvä toimintatapa 

Valvonta ja dokumentointi

Korjaavat toimenpiteet

Elintarviketurvallisuuden vaarantava tuote päässyt myyntiin

Loppukäyttäjän turvallisuus tai terveys

Ilmoitus takaisinvedosta toimipaikan elintarvikevalvontaviranomaiselle ja Eviraan

 

Käynnistää takaisinvetotoimet

 

Informoi kuluttajaa lehti-ilmoituksella virheestä ja takaisinvedon syystä

 

Huolehtii terveydelle vahingollisten tuotteiden palauttamisesta ja hävittämisestä

Takaisinvetosuunnitelma toimintoineen osana yrityksen omavalvontasuunnitelmaa

Muuttaa/parantaa toimintoja vastaavan toistumisen ​ehkäisemiseksi

Toiminta-poikkeustilanteissa_HACCP.pdf

Toimijan velvollisuudet

Säännösten mukaan elintarvikealan toimijoiden velvollisuutena on, kun tuote ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen ja kun tuote on mennyt jo kuluttajille:​​​
 1. poistaa elintarvike markkinoilta eli tehdä takaisinveto

 2. ilmoittaa takaisinvedosta valvontaviranomaisille (kunta ja Evira) ​

 3. informoida kuluttajaa tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden palauttamistavasta (esim. palauttamisesta ostopaikkaan)​​

Takaisinvetosuunnitelma yllämainittuine toimintoineen kuuluu yrityksen omavalvontasuunnitelmaan ja ohjeistus koskee ainoastaan takaisinvetoja tuoteturvallisuuteen liittyen. Esim. värivirheisiin liittyviä takaisinvetoja ohjeistus ei koske.​

Yhteenvetokaavio toimijan velvollisuuksista takaisinvedossa​

toimijan-velvollisuudet.jpg

Lomakemallit

Lisätietoa