​​​​​Tilalla tapahtuva tuotemyynti​​​​

Suoramyynti maatiloilta on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti, sillä ruoan alkuperä ja tuoreus on alkanut kiinnostaa kuluttajia entistä enemmän. Kuluttajien ymmärrys ruoasta ja sen tuottamisesta on lisääntynyt. Tilalta tapahtuva myynti myös lähentää tuottajaa ja kuluttajaa ja toimijalla on mahdollisuus saada palautetta toiminnastaan ja tuotteistaan välittömästi tuotteen loppukäyttäjältä. Kun tuotteet ostaa suoraan tilalta, näkee kuluttaja samalla toimintaympäristön missä tuotteet valmistetaan.


 

Käsin valmistettujen maitotuotteiden tilamyynti: HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa

Työvaihe

Uhka/Vaara

Kansallinen hyvä toimintatapa 

Valvonta ja dokumentointi

Korjaavat toimenpiteet

Asiakkaan saapuminen tilamyymälään

Asiakas tuo tullessaan tilalle vieraita mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa tuotantoeläinten sairastumisen

Asiakkaalla pääsy tuotteiden myyntipaikalle kulkematta eläintilojen kautta

Kulkureittien suunnittelu ja toteutus

Kuvaus henkilö- ja materiaaliliikenteestä omavalvontaan (kuvaus alkutuotantomyymälässä, suunnitelma elintarvikehuoneistossa ja järjestelmä laitostasolla)

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

Kulkureittien riskitön järjestäminen

​Tuotteiden säilyttäminen

​​​

 

Ei toivottujen mikro-organismien kasvu mikäli tuotteiden varastointilämpötilat ylittyvät (Elintarvikkeiden säilytyslämpötilat )

 

Huolehdi varastointilämpötilojen oikeasti tasosta hälyttimien tmv. avulla

Lämpötilavalvonta

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

Tuotteiden takaisinveto, tietyissä tapauksissa pidennetty varastointi tai elintarvikkeen muu käyttö

Pakkaamattomien tuotteiden saastuminen ympäristöstä (esim. hyönteisistä)

Pakkaamattomia tuotteita säilytetään siten, että saastumisvaaraa ei ole (esim. luukuton kylmätiski tmv.)

Visuaalinen kontrolli

 

​Välittömät korjaavat toimenpiteet:

Tuotteiden takaisinveto tai pidennetty kypsytys tuotteesta riippuen

 

Tuotteiden saastuminen säilytyksen aikana erilaisista altistumislähteistä (kylmätila, kylmätiski, etiketöintilaite, luonnonmateriaali (esim. puupohjainen kaarna) ja vastaavat

Pesut ja puhdistustoiminnot à varmista pintojen puhtaus

 

Käyttäessäsi luonnonmateriaaleja (koreja tai vastaavaa), käytä elintarvikkeen kanssa kosketuksiin hyväksyttyä paperia tuotteen ja materiaalin välissä

Älä käytä samaa tiskiä esim. lihatuotteiden myynnissä. Älä myöskään käytä samoja välineitä eri juustotuotteiden käsittelyssä

Tuotteiden saastuminen toisista tuotteista myyntitiskillä esilläolon aikana

Vältä avattujen ja avaamattomien tuotteiden joutumista kosketuksiin keskenään

Varmista etteivät maitotuotteet joudu kosketuksiin muusta alkuperästä (liha, kala, kana jne.) olevien tuotteiden kanssa

Visuaalinen kontrolli

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

Myynnistä poistaminen ja myyntitilan uudelleen järjestäminen

Älä käytä vahingoittunutta pakkausmateriaalia, myyntipäällyksiä tai etikettejä

Myynti

Varastossa olevien tuotteiden saastuminen haitallisilla mikrobeilla myyjän tai asiakkaan toimesta

Yleinen hygienia: Työntekijöiden ja vierailijoiden tulee huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta ja olla asianmukaisesti suojautuneita käydessään tuotantotiloissa (vierailijoiden vähimmäisvaatimus hiukset suojaava päähine, takki ja kenkäsuojat)

 

 

Tuotteiden saastuminen haitallisilla mikrobeilla myynnin aikana kosketuksiin joutuvien materiaalien välityksellä

Yleinen hygienia

 HUOM! Käsihygienia

 

 

Tuotteiden saastuminen myyjän toimesta

Pesut ja puhdistustoiminnot​: pinnat ja välineet puhtaita

Punnitse tuotteet suojattuna, mutta huomioi pakkausmateriaalin paino hinnoittelussa

 

 

 

Suojaa avatut/aloitetut aloitetut pakkausmateriaalitarvikkeet käytön jälkeen

 

 

Tuotteiden saastuminen pakkausmateriaalista, myyntipäällyksistä tai etiketeistä

Säilytä pakkaus- ja muu siihen kuuluva materiaali asianmukaisella tavalla kuivissa ja puhtaissa tiloissa.

 

Visuaalinen kontrolli

Välittömät korjaavat toimenpiteet:

Älä käytä vahingoittunutta pakkausmateriaalia, myyntipäällyksiä tai etikettejä

Kemiallisten ainesten migraatio tarkoitukseen soveltumattomasta pakkausmateriaalista

Käytä rasvaisille elintarvikkeille soveltuvia pakkausmateriaaleja

Tuoteseloste

Pitkä aikavälin korjaavat toimenpiteet: vaihda materiaalitoimittajaa

Myynnin päättyessä

Tuotteiden saastuminen haitallisilla mikrobeilla esillä olleiden tuotteiden pakkauksen yhteydessä

Pakkaa esille olleet avatut tuotteet tuorekelmuun tai vakuumiin ja laita ne kylmäsäilytykseen

 

 

Myynnissä olleiden avattujen tuotteiden ei tule joutua kosketuksiin muiden varastossa olevien tuotteiden kanssa

Visuaalinen kontrolli

Välittömästi korjattavat toimenpiteet:​

Varastotilojen uudelleen järjestäminen

Tilalla-tapahtuva-tuotemyynti_HACCP.pdf

Yleisiä hyödynnettäviä ohjeita suoramyyntiin

Tilalta tapahtuva tuotemyynti pitää olla asiakkaiden kannalta hyvin ohjeistettua. Sijainti kartalla, ajo-ohjeet ja aukioloajat ovat perustietoja, jotka tulee olla nähtävillä toimijan internet-sivuilla. Näiden perustietojen lisäksi asiakasta on myös hyvä informoida asioista, jotka ovat toimijan elinkeinon harjoittamisen kannalta tärkeitä. Asiakkaan tilamyymälästä saamaan ensivaikutelmaan on hyvä kiinnittää huomiota. Pihapiirin ja rakennusten tulisi olla siistit ja kunnossa. Sama pätee myös tilamyymälän sisätiloihin jo omavalvonnan vaatimustenkin osalta. Tilamyymälä kuuluu omavalvonnan piiriin ja sinne tulee olla oma sisäänkäynti ulkoa ts. kulkureitit eläinpitotilan, maidonkäsittelytilojen tai tuotantotilojen kautta myymälään ei ole sallittua.

Kuluttajilta tulee evätä myös pääsy suojaamattomana eläinsuojiin eläintautien leviämisen riskin vuoksi. Suojaamattomana eläintiloissa vieraillut kuluttaja on myös vaaraksi elintarvikehygienialle käydessään eläintilavierailun jälkeen asioimassa tilamyymälässä. Eläimet häiriintyvät myös monista vierailuista ja se vaikuttaa eläinten tuotostasoon laskevasti. Jos kuluttajia otetaan satunnaisesti vastaan tuotantotiloihin, tulee vieraiden käyttäytymisen olla rauhallista ja välttäen äkkinäisiä liikkeitä sekä kovaa melua. Eläimiä ei myöskään saa ruokkia itse mukanaan tuomilla välipaloilla tai muilla ruoilla. Toimijan kannattaa olla kuitenkin aktiivinen ja avoin kertoessaan eläintenpidosta, hoidosta ja ruokinnasta. Avoimuus lisää kuluttajan luottamusta toimijaa kohtaan ja arvostus ruoan alkuperää ja koko elintarvikeketjua kohtaan kasvaa.

Paitsi että tilamyymälässä myydään toimijan omia tuotteita, on toimijan kannalta monesti hyötyä ottaa muita lähiruokatuotteita myyntiin omiin valikoimiin. Laajempi kirjo lähiruokatuotteita saa suuremmat asiakasvirrat liikkeelle ja siitä hyötyy myös omien tuotteiden myynti. Raaka-aineiden alkuperää ja niiden eettisesti hyväksyttyä tuotantotapaa kannattaa tuoda esille. ​

Tuotemyynti

Tilalta tapahtuva tuotemyynti voi koskea:

  1. käsittelemätöntä tuotetta enintään vähäriskisten rajojen mukaisesti esim. raakamaidon suoramyynti kuluttajalle

  2. käsittelemätöntä tuotetta yli vähäriskisten rajojen – elintarvikehuoneisto tai laitos tilalla

  3. jalostettu tuote – elintarvikehuoneisto tai laitos tilalla

Tilalta tapahtuva myynti voi olla siten pienimuotoisesta vähäriskisten (käsittelemättömiä) tuotteiden myynnistä laitosmittakaavan myyntiin. Vähäriskisessä toiminnassa pätevät samat perushygieniavaatimukset kuin muussakin elintarvikevalmistuksessa. Lainsäädännössä vähäriskinen toiminta on määritelty​

  • paikalliseksi toiminnaksi

  • määrältään vähäiseksi toiminnaksi (enintään 2500 kg/vuodessa raakamaitoa tai ternimaitoa)

  • ei edellytä elintarvikehuoneistoilmoitusta

  • ei edellytä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valmistukselta laitoshyväksyntää 

Jos rajat ylittyvät raaka- ja ternimaidon osalta, tulee toimintaa varten perustaa elintarvikehuoneisto. HUOM! Katso alkutuotantotilan, elintarvikehuoneistojen ja laitosten vaatimukset ja kuvaukset.​

Tarpeet ja mahdollisuudet rajaavat mikä on toimijalle oikea vaihtoehto edetä. Yksi luonnollinen tapa edetä on kasvaa yrityksen mukana, jolloin vaatimukset toiminnalle myös lisääntyvät. Tilalle perustettavaa laitosta pohdittaessa on hyvä muistaa, että tilalle perustettavan laitoksen vaatimukset ovat samat kuin isojen laitosten. Tosin mittakaavan suurentuessa myös myyntikanavat laajenevat. Vähäriskisten tuotteiden myynti on tarkoitettu paikalliseen jakeluun, kun taas elintarvikehuoneistot voivat myydä tuotteita paikallisesti toisille elintarvikehuoneistoille ja laitokset vastaavasti toisille laitoksille sekä rajoituksetta myös vähittäismyyntiin.​

Yleisiä alkutuotannolle asetettuja vaatimuksia

Alkutuotannolle asetettujen hygieniavaatimusten mukaan tuotteet eivät saa saastua toiminnan missään vaiheessa lypsystä maidon varastointiin. Tämä lähtee tilojen ja laitteiden sijoittelun suunnittelusta siten, ettei saastumista pääse tapahtumaan. Hygienia-asetuksessa säädettyjä vaatimuksia raakamaidon tutkimustiheydestä ei sovelleta sellaisella alkutuotantopaikalla, joka ei toimita maitoa laitokseen. Tällöin toimijan on laadittava näytteenottosuunnitelma raakamaidon somaattisten solujen lukumäärän, kokonaispesäkemäärän ja mikrobilääkejäämien säännölliseksi tutkimiseksi. Maidon riittävän nopeasta jäähdytyksestä alle +6oC:een tulee huolehtia ja siitä tulee olla lämpötilaseuranta. Maito ei saa jäätyä paitsi ternimaito, joka voidaan jäädyttää (< -12oC) ennen myyntiä. Tilasäiliön ja maitolinjojen pesutuloksia pitää seurata ja puhdistustulos varmistaa. Varastohygienian ja -lämpötilan tulee olla määräysten mukaisia ja käytettävän veden tulee täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Luonnoneläinten, kuten lintujen pääsy tiloihin tulee estää, sillä ne lisäävät tuotteen saastumisriskiä. Tuhoeläintorjunnasta tulee huolehtia. Tutustu aiheeseen myynnin kannalta syvemmin kohdista raakamaito ja sen jalostuskelpoisuus sekä maitotuotteiden varastointi ja varastointilämpötilat.