​​

​Kirjallisuus

Lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1662/2006 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseb (EY) N:o 853/2004 muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (nk. Valvonta-asetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (nk. Väiteasetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008 lisäaineista (nk. Lisäaineasetus)

Komission asetus (EU) N:o 1129/2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo

Savuaromiasetus (EU) N:o 1321/2013

Enrsyymiasetus (EU) N:o 1332/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (nk. Elintarviketietoasetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)  N:o 1069/2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (nk. Sivutuoteasetus), ja sitä täydentävä komission asetus (EU) N:o 142/2011.

Elintarvikelaki (23/2006) muutoksineen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (nk. Yleinen elintarvikeasetus)

Asetus luonnonmukaisesta tuotannosta (EY) N:o 889/2008

Luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annettu laki 294/2015

Jätelaki (646/2011)

Laki 352/2011 elintarvikelain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 264/2012 asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista. Muutokset MMMa 308/2013.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta 699/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 699/2013 raakamaidon myynnin omavalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 795/2014 laitosten elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1367/2011 ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 665/2010 maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 585/2012 maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa-ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa 1020/2011

Maa-ja metsätalousministeriön asetus pakasteista 818/2012

Maa-ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 218/2017 eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170218

Maa-ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi 1010/2014

Rehulaki (86/2008)

Tartuntatautilaki (583/1986)

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Eläintautilaki (441/2013)

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, elintarvikkeiden mikrobiologista vaatimuksista (nk. Mikrobikriteeriasetus)

Valtioneuvoston asetus 420/2011 Elintarvikevalvonnasta

Valtioneuvoston asetus 1258/2011 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001, pienten yksiköiden talousvesiasetus


Ohjeet ja oppaat

CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR MILK AND MILK PRODUCTS (CAC/RCP 57-2004). www.codexalimentarius.org

Commission of the European Communities. Guidance Document on Listeria monocytogenes shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. SANCO/1628/2008 ver. 9.3 (26112008)

Elintarvikehuoneiston perustamisohje – ohje asiakkaalle. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus. 2013.

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje 2006. Elintarviketeollisuusliitto

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 – tiedote. Ruoka-Suomi-teemaryhmä.

Euroopan yhteisöjen komissio. SANCO/1955/2005 Rev. 3 LUONNOS: Ohjeasiakirja HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyjen täytäntöönpanosta ja HACCP-periaatteiden täytäntöönpanon helpottamisesta tietyissä elintarvikeyrityksissä

European Association of the Edible Ices Industry, EUROGLACES. Code for Edible Ices. Revision 2, 2006. www.euroglaces.eu

Kaupan ja teollisuuden yleisohje elintarvikkeiden takaisinvetoon. Päivittäistavarakauppa ry ja Elintarviketeollisuusliitto.

Livsmedelsverket.  Kontroll av värme-behandlingsutrustning för mjölk och mjölkprodukter. 2010.

Maidonjalostusteollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje 2006. Elintarviketeollisuusliitto

Maidontuotannon hyvät toimintatavat. Suomen meijeriyhdistys. 2008

http://www.maitohygienialiitto.fi/suomalainen-maito/saeaedoekset-ja-oppaat

Mäki ym. 2005. Maitotilan pesuopas. MTT. www.mtt.fi/julkaisut/maitokoneet/Pesuopas_vari_08_2005.pdf

Puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma hygienialain mukaisessa laitoksessa. Elintarvikevirasto ohje  Dnro  662/32/03

Svensk Mjölk: Branschriktlinjer för: hygienisk produktion av mjölkprodukter Version 2a 2010-08-23

Tuononen, Vuokko ja Hirvonen, Urpo. Omavalvontaopas – työkirja. Sisä-Savon seutuyhtymä. 2007

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi 21/2017

Eviran ohjeet

Ohje 17055/ 1 Pakkausmerkintöjen valvontaohje. 2012

Ohje 17052/4 Väiteopas

Ohje 16040/1 Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonta

Ohje 16033/1 Laitoksen hyväksyminen.

 Ohje 16025/3 ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 13.1.2014

Ohje 16010/2  Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan laitoksissa. 2013

Ohje 10501/1 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen.

Ohje 10502/1 Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit. Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille.

Eviran malliasiakirja 10127/1 Tarkastuskertomuksen täyttöohje 2.5.2013

Ohje 10002/2 HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen.

Puhdistusohjelma ja puhtauden tarkkailuohjelma hygienialain mukaisessa laitoksessa. Elintarvikeviraston ohje Dnro  662/32/03

Ohje REHU 12814/3: Maidon ja maitopohjaisten sivutuotteiden käyttö 

Elintarvikeparanteiden valvontaohje. http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikeparanteet/valvontaohje_lisaaineet_aromit_entsyymit_paivitys_15022013.pdf

Lisäaineopas Eviran julkaisuja 4/2009​

Koulutusmateriaalit

Kekki Tomi. Esimerkkejä veden laadun muutoksista. Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät. Tampere 24.-25.1.2012

Nurttila, Annika. Ruoka-allergeenien omavalvonta. Esitys tuotevalvontapäivillä 20.3.2013.

Rahkio, Marjatta. 2014. Koulutusmateriaalit. Mikro- ja pk-yrittäjien elintarvikelainsäädäntöneuvojien, yrittäjien ja elintarvikevalvonnan koulutuspäivä 11.3.2014 Tampere. sekä: Elintarvikkeiden suoramyynti, lainsäädäntö ja omavalvonta. 14.3.2014 Hämeenlinna

Kirsi-Helena Kanninen, Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet – omavalvonnassa huomioitavaa. Esitys Elintarvike ja Terveys – lehden koulutuspäivänä tuotevalvonnasta 20.3.2013, Helsinki.

Opinnäytetyöt

Peltomaa, Jenni. Pesuainejäämien testaus kiertopesuista . Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Bio- ja elintarviketekniikka.2010.

Tarkiainen, Tiina. Elintarvikeyrityksen pintapuhdistusohjelman kehittäminen. Opinnäytetyö (AMK, Turku) Bio- ja elintarviketekniikka, Biotekniikka 2011

Viitala, Jonna. Oivariini-linjan enterobakteerimäärän vähentäminen. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Bio- ja elintarviketekniikka.2011

Kirjallisuus

Aho, J & Hilden, T. (toim.). 2007. Maidon Matkassa. Opetushallitus.

Cogan, T.M. 2002. Public Health Aspects. Products Research Centre, Fermony, Co. Cork, Ireland. Encyclopedia of Dairy Sciences, vol. 1.  Elsevier Science Ltd.

Oosterloo, E.J. 1994. Dairy Technology. Van Hall Institute, Department of Food Technology.

Frede, E. 2007. Butter- The Product and its Manufacture. Encyclopedia of Dairy Sciences, vol. 1.  Elsevier Science Ltd.

Guidestart. Guide till hygienisk praxis vid hantverkmässig tiilverkining av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget HACCP-arbete. Eld rimner 2009.

Fäbodnäringens branschriktlinjer till god hygienpraxis vid fäbodar vid tillverkning av mjölkprodukter med traditionella metoder. Eldrimner 2013

Hygieniaopas. Elintarvike ja Terveys-lehti. 16. painos. 2013

Jokela et al. 1998. Keskeisten alkutuotantotekijöiden ja prosessoinnin vaikutus maidon laatuun. MTT.

Korkeala, H. (toim). 2007. Elintarvikehygienia: ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. Helsinki: WSOY oppimateraalit Oy.

Kristensen, B. 1999.: Cheese Technology – A Norther European Approach. International Dairy Books, Danish Dairy Board.

Marshall, R.T. 2002. Ice Cream and Frozen Desserts. Encyclopedia of Dairy Sciences, vol. 3.  Elsevier Science Ltd.

Pintahygieniaopas. 7. painos. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. 2013

Suomessa tuotetun raakamaidon biologiset vaarat. Eviran tutkimuksia 4 / 2012.

Tamime, A. (ed.) 2006. Fermented Milks. Blackwell Science ltd.

Tamime, A. & Robinson, R. 1999.YOGHURT Science and technology. Woodhead Publishingh Ltd.

Tetra Pak Dairy Processing Handbook.2003.

Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa –riskiprofiili.  .Eviran tutkimuksia 2/2009

Yildiz, Fatih. 2010. Development and Manufacture of Yogurt and Other Functional Dairy Products. CRC Press.

Walstra, P., Wouters, J.T.M., Geurts, T. 2009. Dairy Science and Technology, Cheese.

Muut