​​Mitä ovat elintarvikearomit?​

Elintarvikearomit ovat aineita, joita käytetään parantamaan tai muuttamaan elintarvikkeiden tuoksua ja/tai makua. Niitä ei ole tarkoitettu kulutettavaksi sellaisenaan. Aromien elintarvikekäytön ehdot löytyvät aromilainsäädännöstä EY No: 1334/2008. Aromien käytöllä ei saa vaarantaa kuluttajan terveyttä eikä johtaa kuluttajaa harhaan.

Jos sanaa "luontainen" käytetään kuvaamaan aromia, käytettävien aromiainesten olisi oltava kokonaan peräisin luonnosta. Lisäksi aromien raaka-aineet olisi merkittävä pakkaukseen.

Sellaisten aromien yleiset pakkausmerkintävaatimukset, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi lopullisille kuluttajille ovat seuraavat:

1.   Kun aromeja, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi lopullisille kuluttajille, myydään sellaisinaan tai toisiinsa ja/tai muihin elintarvikkeiden ainesosiin sekoitettuina ja/tai niihin on lisätty muita aineita 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti, niiden pakkauksissa tai astioissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

myyntikuvaus: joko sana ”aromi” tai aromin tarkempi nimi tai kuvaus;

b)

maininta ”elintarvikekäyttöön” tai ”rajoitettuun elintarvikekäyttöön” taikka tarkemmat tiedot sen aiotusta elintarvikekäytöstä;

c)

tarvittaessa erityiset varastointia ja/tai käyttöä koskevat vaatimukset;

d)

erän tunnistemerkintä;

e)

painon mukaan alenevassa järjestyksessä luettelo seuraavista:

i)

esiintyvät aromiryhmät ja

ii)

kunkin muun tuotteeseen sisältyvän aineen tai ainesosan nimi tai, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, E-numero;

f)

valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite;

g)

merkintä kunkin sellaisen ainesosan tai ainesosaryhmän enimmäismäärästä, jonka määrä elintarvikkeessa on rajoitettu, ja/tai selkeästi ja helppotajuisesti ilmaistuna muut tarkoituksenmukaiset tiedot, joiden avulla ostaja kykenee noudattamaan tätä asetusta tai muita asiaan liittyviä yhteisön säännöksiä;

h)

nettomäärä;

i)

vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä;

j)

soveltuvissa tapauksissa elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta tiedot aromeista tai muista aineista, joihin viitataan tässä artiklassa ja jotka luetellaan direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisen kohdan e ja g alakohdassa vaaditut tiedot voidaan antaa vain lähetykseen liittyvissä asiakirjoissa, jotka toimitetaan lähetyksen mukana tai sitä ennen, edellyttäen, että kyseisen tuotteen pakkauksen tai astian helposti näkyvässä osassa on merkintä ”ei vähittäismyyntiin”.

Aromien käytöstä on ilmoitettava tuotteen myyntipäällysmerkinnöissä. Aromit on merkittävä joko termillä  ”aromi(t)” tai aromin tarkemmalla nimellä tai sen kuvauksella, jos aromiaines sisältää esimerkiksi jotain seuraavista: aromiaineet, luontaiset aromit, aromivalmisteet, paistoaromit.  ”Savuaromi(t)” tai ”elintarvikkeesta (elintarvikkeista) tai elintarvikeryhmästä tai raaka-aineesta (raaka-aineista)” valmistettu (valmistetut) ”savuaromi(t)” (esimerkiksi pyökistä valmistettu savuaromi), jos aromiaines sisältää asetuksen (EY) N:o 1334/2008 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa määriteltyjä aromeja ja luovuttaa elintarvikkeeseen savun maun. Kuluttajille on ilmoitettava, johtuuko elintarvikkeen savunmaku savuaromien käytöstä - elintarvikkeen pakkausmerkinnät eivät saa aiheuttaa kuluttajassa sekaannusta siitä, onko tuote savustettu perinteiseen tapaan savun avulla vai käsitelty savuaromeilla.​