​Ilmoittaminen viranomaisille

Toimijan tulee ilmoittaa takaisinvedosta heti

  1. toimipaikkansa kunnan valvontaviranomaiselle ja

  2. Eviraan

siten kuin omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu. Eviraan ilmoitusta varten toimijan tulee täyttää takaisinvetolomake: (http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/takaisinvedot/takaisinvetolomake_lopullinen__5_.doc).

Takaisinvetolomakkeen täytön jälkeen toimi seuraavasti:

  1. Lähetä takaisinvetolomake Eviraan osoitteeseen: takaisinvedot@evira.fi.

  2. Asiakirjat, jotka eivät ole sähköisessä muodossa (esim. tutkimustulokset), faksataan tarvittaessa numeroon: 029 530 4350. 

  3. Sähköpostin ja faksin aiheeksi merkitään "takaisinveto".

  4. Jos sähköpostin lisäksi halutaan ottaa yhteys Eviraan puhelimitse, mikrobiologiset virheet ilmoitetaan hygieniayksikön johtajalle ja muut virheet tuoteturvallisuusyksikön johtajalle (vaihde: 029 530 0400).

HUOM! Takaisinvetolomake on kuitenkin aina täytettävä ja lähetettävä nopeasti.

Jos takaisinvedettävää tuotetta on myyty tai tarjottu vain yhden kunnan alueella, on vastuuviranomainen kunta. Normaali takaisinvetoilmoitus Eviraan on silti tarpeen tehdä.

Takaisinvetolomakkeessa kuvataan tuote, jossa virhe on havaittu, virheen laatu ja toimenpiteet, joihin toimija on ryhtynyt/ryhtymässä sekä kerrotaan asiaa hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Vähintään nämä tiedot lähetetään viranomaisille välittömästi. Näillä tiedoilla kuntaviranomainen voi ryhtyä paikallisiin toimenpiteisiin ja Evira laatia tiedotteen kunnallisille viranomaisille sekä antaa vastauksia mahdollisiin viestintävälineiden ja kuluttajien kysymyksiin. Toimijan tulee täydentää lomakkeessa pyydettyjä tietoja sitä mukaa, kun saa niistä tiedon. Kaikki tiedot on kuitenkin hankittava mahdollisimman nopeasti muutaman vuorokauden sisällä.

Eviran rooli, kun toimija ilmoittaa takaisinvedosta?

Evira ottaa tarvittaessa kantaa aiotun takaisinvedon riittävyyteen. Virasto lähettää kunnallisille valvontaviranomaisille ilmoituksen takaisinvedosta tiedoksi ja takaisinvedon onnistumisen tarkastamista varten (ks. liitteet). Ilmoitus lähetetään toimijalle tiedoksi.  Mikäli virhe Eviran arvion mukaan edellyttää välittömiä viranomaisten toimia, ilmoitukseen tehdään merkinnät:

"Kiireellinen takaisinveto, toimittava välittömästi".

Lisäksi virasto laatii lyhyen tiedotteen asiasta viraston kotisivulle kohtaan "takaisinvedot" (ks. liitteet). Virasto ratkaisee myös, lähetetäänkö asiasta tieto muihin EU-jäsenmaihin RASFF-järjestelmän kautta.