​Henkilöstön hygieniaosaamiskoulutus​

1.     Lainsäädäntö, viranomaiset
Henkilö tietää

 • mitä elintarvikehygienia on ja miksi hygieniaosaamista tarvitaan

 • mitä yleisiä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa elintarvikkeiden käsittelylle ja mitkä viranomaiset vastaavat elintarvikevalvonnasta


2.     Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeen saastumisesta (kontaminaatiosta)
Henkilö tietää

 • mitä mikrobit ovat ja missä niitä esiintyy

 • mitä haittaa mikrobeista on elintarviketyössä

 • miten mikrobeja voidaan hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa

 • miten mikrobien kasvuun ja elossa pysymiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi lämpötilan, happamuuden, kosteuden, hapen ja elintarvikkeen koostumuksen avulla

 • miten elintarvike voi saastua kemiallisesti tai fysikaalisesti


3.     Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat
Henkilö tietää ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät ja osaa työssään ennaltaehkäistä ruokamyrkytyksiä.
Henkilö osaa

 • käsitellä ja säilyttää raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita oikein

 • valmistaa, kuumentaa ja jäähdyttää elintarvikkeita oikein

 • käsitellä kuumennettuja tuotteita niin, että jälkisaastumisriski on mahdollisimman vähäinen

 • toimia oikein ruokamyrkytyksen sattuessa


4.     Henkilökohtainen hygienia
Henkilö osaa

 • pukeutua elintarviketyön edellyttämällä tavalla

 • huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan niin, että elintarvikkeet ja niiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat eivät saastu

 • menetellä tartuntatautilainsäädännössä elintarviketyölle asetettujen määräysten mukaisesti


5.     Puhtaanapito
Henkilö ymmärtää puhtaanapidon merkityksen elintarviketyössä. Hän noudattaa työpaikan puhdistussuunnitelmaa ja pystyy arvioimaan puhdistustoimien riittävyyden.
Henkilö osaa

 • hygieenisen astianpesun

 • huolehtia tilojen ja laitteiden puhdistuksesta ja desinfioinnista asianmukaisin menetelmin

 • käyttää tarkoituksenmukaisia puhdistusvälineitä eri kohteissa

 • valita sopivan puhdistusaineen kuhunkin kohteeseen

 • noudattaa puhdistusaineiden tuoteselosteiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita

 • huoltaa ja säilyttää puhdistusvälineet ja –aineet oikein

 • tarkistaa puhdistustuloksen

 • jätehuollon asianmukaisen järjestämisen

 • torjua haittaeläimiä elintarvikehuoneistossa


6.     Omavalvonta
Henkilö ymmärtää omavalvonnan periaatteen ja merkityksen sekä pystyy toteuttamaan omavalvontaa työssään.
Henkilö osaa tunnistaa ja torjua työssään elintarvikehygieeniset vaarat.

 

Linkkejä ja vinkkejä hygieniaosaamisen itseopiskeluun löytyy mm. Eviran www-sivuilta: elintarvikkeet → hygieniaosaaminen → opiskelumateriaalia​