​​​​​​​

Alkutuotantotila (eli t​​ilamaidon ja ternimaidon pienimuotoinen myynti) 

Alkutuotannoksi määritellään maidontuotantotilalla tapahtuva toiminta, joka ei muuta merkittävästi tuotteen luonnetta, tällaista on esimerkiksi raakamaidon säilyttäminen tai ternimaidon pakastaminen. Alkutuotannon tiloja ei katsota elintarvikehuoneistoksi. 

Tilamaitomyynti on alkutuotantotilalla (raakamaitotilalla) osana alkutuotantoa tapahtuva raakamaidon myyntiä, jonka määrä ei ylitä 2500 kg vuodessa. Raakamaito on luovutettava kuluttajan omaan astiaan. Ternimaitoa saa vuodessa myydä 2500 kg tuoreena ja 2500 kg jäädytettynä paikalliseen vähittäismyyntiin. Raakamaitoa ei siis saa toimittaa muualle vähittäismyyntiin, jos toimijalla ei ole laitoshyväksyntää.


​I​lmoitus viranomaisille

Ennen myynnin aloittamista pitää varmistaa, että myynti on mainittu alkutuotantoilmoituksessa. Tarvittaessa ilmoitusta täydennetään siten, että maidon luovutuksesta tehdään erikseen kirjallinen ilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa on käytävä ilmi toimijan nimi, yhteystiedot ja tunnus, alkutuotantopaikan osoite sekä tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta. 

Omavalv​onta

Alkutuotantotilan omavalvonta on kuvattava. Omavalvontakuvauksessa huomioidaan ne asiat, joita käydään läpi maidontuotantotilan hygieniatarkastuksessa.  Eviran malliasiakirja hygieniatarkastuksen tekemiseen löytyy linkistä: http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/alkutuotanto/malliasiakirja_10127_1_suomi_ohje.pdf​

Omavalvonnassa riittää kertaalleen tehty kuvaus, ei tarvita päiväkirjamaista kirjanpitoa esim. pesuista. Alkutuotantotilalla on myös kirjanpitovelvoite: esim. raakamaito-, vesi ja vierasainevalvontanäytteistä sekä rehu- ja lääkityskirjanpito. 

Vesi

Maidon kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen pesuun käytettävälle vedelle on asetettu laatuvaatimuksia. Vesi on tutkittava käyttöön otettaessa ja kerran kolmessa vuodessa, jos käytetään vesiosuuskunnan, vesiyhtiön tai kunnan vettä. Vesi tutkitaan kerran vuodessa, jos käytössä on oma kaivo. Pintavettä ei suositella raakamaitotilalla käytettäväksi puhdistukseen missään olosuhteissa. Jos veden laatu on ollut vaihtelevaa, vesi tutkitaan useammin kuin kerran kolmessa vuodessa riippumatta vesilähteestä. Vedestä tutkitaan E.coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä aistinvarainen laatu (väri ja haju). Raja-arvot ovat: E.coli 0 pmy/ 100 ml, enterokokit 0 pmy/ 100 ml. Säilytä veden käyttöönottotodistus pysyvästi ja muita tutkimustuloksia vähintään viisi vuotta.  

​Myynnin järje​stäminen

Erillinen huonetila maidon myyntiä varten on suositeltava, mutta välttämättä tilamaitomyyntiä varten ei tarvita erillistä huonetilaa. Asiakkaan tulee päästä mahdolliseen myyntitilaan kulkematta eläintenpitotilojen tai maidonkäsittelytilojen kautta. Maidonkäsittelytiloja ei saa käyttää myyntitilana. Myyntitapahtuma ei saa haitata tuotantorakennuksen hygieniaa ja esimerkiksi ovia ei saa pitää tarpeettomasti auki. 

​Tilamaitomyynnin yhteydessä ei saa pestä asiakkaan astioita tai säilyttää niitä tyhjinä. Myöskään maidon säilyttäminen valmiiksi annosteltuna asiakkaiden kuljetusastioissa ei ole suotavaa. Jos annostelu tapahtuu maidonkäsittelytiloissa, asiakkaan maidonkuljetusastia tuodaan sinne vain välitöntä annostelua varten.  

Luovutettavan maidon on oltava neljään asteeseen jäähtynyttä ja mahdollisimman tuoretta. Älä luovuta maitoa, jonka lypsystä on kulunut yli kaksi vuorokautta.