​Kuljetukseen liittyvä kirjanpito​

Elintarvikkeiden kuljetuksen järjestää joko elintarvikkeiden jalostaja, toimija itse tai toimija hankkii sen ostopalvelua. Riippumatta kuljetuksen järjestäjästä, on järjestäjällä oltava riittävät ja oikeat tiedot kuljettamastaan tai jakelemastaan elintarvikkeesta (elintarvikelaki 23/2006, 19§). Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.

Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta ​(omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata elintarvikelain 19 §:ssä tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta. Siinä on mainittava ne toimenpiteet, joilla elintarvikkeiden hygieenisen laadun heikentyminen kuljetuksen aikana voidaan estää. Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat kohdat

  1. toiminta, jota suunnitelma koskee

  2. kuljetusten vastuuhenkilö

  3. kuljetuslämpötilat

  4. lämpötilanseurantajärjestelmä

  5. elintarvikehygieenisesti tärkeät vaiheet, kuten elintarvikkeiden lastaus ja purku

Jos elintarvikkeita luovuttava tai vastaanottava elintarvikehuoneisto järjestää elintarvikkeiden kuljetuksen, omavalvontasuunnitelma voidaan sisällyttää kyseisen elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaan.

Elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvontasuunnitelma ajan tasalla.