​Ympäristölupa​​

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristön suojelulain tarkoituksena laajemmin on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista vähentämällä päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja. Ihmisillä on oikeus terveelliseen ja viihtyisään sekä luonnontaloudellisesti kestävään ja monimuotoiseen ympäristöön. Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on tukea kestävää kehitystä ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja ehkäistä niistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.​


 

Kenelle lupa tarvitaan?

 

Elintarvikealan toimija ei yleensä joudu ympäristönsuojelulain velvoittamana hakemaan toiminnalleen ympäristölupaa, sillä tuotantomäärät luvanvaraiselle toiminnalle ovat pienimuotoiselle maidonjalostukselle korkeat. Jos toimija tuottaa maidonjalostukseen käyttämänsä maitoraaka-aineen itse, on eläintenpito yleensä ympäristöluvan varaista toimintaa.​ Maidonjalostus voi toimia ilman ympäristölupaa, vaikka eläintenpito sitä edellyttäisi. Eläinsuoja on luvanvarainen, mikäli se ylittää eläinmäärältään ympäristönsuojelulain liitteissä 1 ja 2 säädetyn lupakynnyksen.​​ 

Eläintenpidon osalta on syytä huomata, että vaikka esim. lypsylehmien lukumäärä yksistään ei ylitä ympäristöluvan hakemisen alarajaa, mutta eläintiloissa on muita eläimiä esim. lampaita, vuohia tai hevosia, niin kokonaiseläinmäärän laskemisessa käytetään apuna kertoimia. Kertoimista on annettu uusi esitys, mutta nämä ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Huom! Lupa voidaan edellyttää myös säädettyä vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa tai mikäli toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Jos lupaa ei toiminnalle edellytetä, se ei poista toimijan velvoitetta toimia ympäristönsuojelulain hengen mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan on kaikissa tapauksissa järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi.​ Huolimattomaan toimintaan voidaan puuttua viranomaisen antamilla yksittäisillä määräyksillä.

Ympäristöluvan hakeminen