Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Tietoa HAMIsta > Reformi > Osaamisen osoittaminen näytöillä

Osaamisen osoittaminen näytöillä

Osaamisen arvioinnilla hankitaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain. Ammatillisen perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5 (uudet tutkinnon perusteet). Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään ja tunnistetaan sekä tunnustetaan osaamisesta riippuen.

Näyttö

Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla aidoissa työtilanteissa. Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä ja se suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain. Näyttöympäristön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa tutkinnon osassa määrätyn osaamisen osoittamisen. Osaamisen arvioinnissa osaamista verrataan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, osaamisvaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Arvioijat

Koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Arvioijat toteuttavat arvioinnin ja päättävät arvioinnista tutkinnon osittain. Arvioijilla tulee olla riittävä ammattitaito ja osaaminen arviointiin sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja tutkinnon perusteisiin. Koulutuksen järjestäjä perehdyttää työelämän edustajat arviointiin.

Todistukset

Koulutuksen järjestäjä antaa tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut koko tutkinnon hyväksytysti tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös tutkinnon osan suorittamisesta saa tarvittaessa todistuksen.

 

Päivitetty 17.1.2018