Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Tietoa HAMIsta > Reformi > Yhteistyö työelämän kanssa

Yhteistyö työelämän kanssa

Ammatilliset tutkinnot suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työelämän tilanteissa. Työpaikkaohjaaja ohjaa osaamisen hankkimista työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Työelämän edustaja arvioi osaamisen yhdessä opettajan kanssa.

Työelämän muuttuessa ja eri ammattien moninaistuessa opiskelijoille on tärkeää heti tutkintokoulutuksen alussa esitellä tulevaa ammattia käytännössä. Työelämän asiantuntijoiden vierailut oppilaitoksessa ja työelämäkäynnit selkeyttävät uravalintaa.

Hämeen ammatti-instituutti palvelee myös työelämässä olevia henkilöitä ammattitaidon lisäämisessä ja laajentamisessa. Yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöidään koulutuksia. Työelämästä voi myös suoraan tulla henkilöitä osoittamaan osaamisensa näytössä ilman tutkintokoulutusta. 

Työelämätoimikunnat

Opetushallituksen alaisuudessa toimivien työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutukseen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. Käytännössä tätä tehdään seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla sekä tekemällä vierailukäyntejä näyttöympäristöihin.

Jos työelämätoimikunta havaitsee tutkintojen järjestämisessä puutteita, niistä toimitetaan tieto opetus- ja kulttuuriministeriölle. Työelämätoimikunnat voivat antaa myös lausuntoja opetus- ja kulttuuriministeriölle osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmista. Lisäksi työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen sekä käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.